Θαυματουργή προσευχή: Να τη λες κάθε βράδυ πριν κοιμηθείς και η Παναγία θα σε ακούσει

2299

Στη Χάρη Σου Προσφεύγουμε, Παναγιά μου!

Η δύναμη της προσευχής στη ζωή μας. Πολυσύνθετη ποικιλόμορφη και πραγματικά πλούσια στην λαϊκή παράδοση η προσφορά των προσευχών.

Βοηθούν τους πιστούς δίνοντας δύναμη να ανταπεξέλθουν σε διάφορες δύσκολες περιστάσεις στο ταξίδι της ζωής τους.

Μία προσευχή από τον Όσιο Εφραίμ τον Σύρο, κατάλληλη για τις νυκτερινές ώρες και κυρίως πριν το ύπνο, ευχαριστεί τον Θεό, ζητά ικετευτικά το έλεος και ζητά επίσης την συγχώρεση, απαριθμώντας διάφορα αμαρτήματα που τυχόν πράξαμε και παρακαλεί για ήρεμο και ήσυχο ύπνο, χωρίς πειρασμούς από τον διάβολο.

Η Παναγία είναι ο “προσωπικός” δικηγόρος και μεσίτης του καθενός από εμάς προς τον Υιό και Θεό της και μεσιτεύει προς Αυτόν να μας συγχωρεί τις αμαρτίες και να μας δίνει το μέγα έλεός του.

Η προσευχή για έναν ήρεμο ύπνο

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι πειρασμοί από τον Εωσφόρο είναι περισσότεροι, οπότε καλό είναι να προσευχόμαστε αρκετά την νύχτα, είτε με τις Ακολουθίες της Εκκλησίας (Αποδειπνο, Εσπερινό, Χαιρετισμοί της Παναγίας κλπ), είτε με δικές μας αυτοσχέδιες, αλλά καρδιακές προσευχές.

Το κείμενο της προσευχής

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο την αγίαν Σου Μητέρα, τιμιωτέραν αναδείξας πασών των επουρανίων δυνάμεων, Αυτός Πανάγαθε διά των πρεσβειών Αυτής και πάντων Σου των Αγίων, παρακλήθητι και συγχώρησόν μοι τώ αμαρτωλώ και αχρείω δούλω Σου,

εί τι ήμαρτον σήμερον ως άνθρωπος η μάλλον ειπείν ουχ ως άνθρωπος, αλλ᾿ ως απάνθρωπος, τα εκούσιά μου πταίσματα και τα ακούσια, τα εν λόγω τα εν έργω τα εν γνώσει και αγνοία, τα εκ συναρπαγής και απροσεξίας και πολλής μου ραθυμίας και αμελείας γεγενημένα.

Είτε το όνομά Σου το Άγιον ώμοσα, είτε επιώρκησα, η εβλασφήμησα κατά διάνοιαν, η εν τινι Σε παρώργησα, η έκλεψα η εψευσάμην η φίλος παρέβαλε προς εμέ και παρείδον αυτόν, η αδελφόν έθλιψα και παρεπίκρανα, η ισταμένου μου εν προσευχή και ψαλμωδία ο νούς μου ο πονηρός εις τα πονηρά και βιωτικά περιεπόλευσε, η παρά το πρέπον ετρύφησα,

η ευτράπελα ελάλησα, η αφρόνως εγέλασα η εκενοδόξησα η υπερηφανευσάμην η κάλλος μάταιον εθεασάμην και υπ᾿ αυτού ηθέλχθην τον νούν η τα μη δέοντα εφλυάρησα, η το ελάττωμα του αδελφού μου περιεργασάμην και κατέκρινα αυτόν και τα εμαυτού αναρίθμητα ελαττώματα παραβλεψάμην,

είτε της προσευχής μου ημέλησα, είτε τι άλλον πονηρόν ενόησα· ταύτα πάντα και άλλα άπερ έπραττα και ου μέμνημαι, συγχώρησόν μου, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και οικτίρμων Θεός, ίνα εν ειρήνη κοιμηθώ και υπνώσω ο άσωτος εγώ, δοξάζων Σε σύν τώ Ανάρχω Σου Πατρί και τώ Παναγίω και Αγαθώ και Ζωοποιώ Σου Πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.