Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ´ 22 - 30 22 και πάντες εμαρτύρουν αυτώ και εθαύμαζον επί τοις λόγοις της χάριτος τοις εκπορευομένοις εκ του στόματος αυτού και έλεγον· Ουχ ούτός...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 19 Ιουλίου 2024

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Παρασκευής 19 Ιουλίου 2024 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ´ 1 - 8 1 Εν εκείνω τώ καιρώ επορεύθη ο Ιησούς τοις σάββασιν διά των σπορίμων· οι δε μαθηταί αυτού επείνασαν, και ήρξαντο τίλλειν στάχυας...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 18 Ιουλίου 2024

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Πέμπτης 18 Ιουλίου 2024 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ´ 27 - 30 27 Πάντα μοι παρεδόθη υπό του πατρός μου· και ουδείς επιγινώσκει τον υιόν ει μη ο πατήρ, ουδέ τον πατέρα τις επιγινώσκει...

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 17 Ιουλίου 2024

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Τετάρτης 17 Ιουλίου 2024 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ε´ 24 - 34 24 και απήλθε μετ’ αυτού· και ηκολούθει αυτώ όχλος πολύς, και συνέθλιβον αυτόν. 25 Και γυνή τις ούσα εν ῥύσει αίματος έτη δώδεκα,...

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 16 Ιουλίου 2024

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Τρίτης 16 Ιουλίου 2024 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ´ 16 - 20 16 Τίνι δε ομοιώσω την γενεάν ταύτην; ομοία εστί παιδίοις καθημένοις εν αγοραίς ά προσφωνούντα τοις ετέροις αυτών λέγουσιν· 17 ηυλήσαμεν υμίν, και...

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 15 Ιουλίου 2024

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Δευτέρας 15 Ιουλίου 2024 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ´ 2 - 15 2 Ο δε Ιωάννης ακούσας εν τώ δεσμωτηρίω τα έργα του Χριστού, πέμψας δύο των μαθητών αυτού 3 είπεν αυτώ· Σύ εί...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Ιουλίου 2024

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής 14 Ιουλίου 2024 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε´ 14 - 19 14 Υμείς εστε το φως του κόσμου. ου δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη· 15 ουδέ καίουσι λύχνον και τιθέασιν αυτόν υπό...

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 13 Ιουλίου 2024

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα του Σαββάτου 13 Ιουλίου 2024 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι´ 16 - 21 16 Ο ακούων υμών εμού ακούει, και ο αθετών υμάς εμέ αθετεί· ο δε εμέ αθετών αθετεί τον αποστείλαντά με. 17 Υπέστρεψαν...

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 12 Ιουλίου 2024

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Παρασκευής 12 Ιουλίου 2024 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 32 - 36 32 Πάς ούν όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανοίς· 33...

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 11 Ιουλίου 2024

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Πέμπτης 11 Ιουλίου 2024 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ´ 36 - 50 36 Ηρώτα δέ τις αυτόν των Φαρισαίων ίνα φάγη μετ’ αυτού· και εισελθών εις την οικίαν του Φαρισαίου ανεκλίθη. 37 και ιδού γυνή...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Συγκλονιστικό γεγονός στη Λευκάδα: Συνάντησαν μια μυστηριώδη γυναίκα στο δρόμο προς...

Μία αληθινή ιστορία για την Παναγία και τη δύναμη της πίστης Αυτή η αφήγηση, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Φανερωμένη", μαρτυρά μια συγκλονιστική εμπειρία πίστης! Πρόκειται για...