Τα Καβάσιλα Ημαθίας εόρτασαν τον Άγιο Νικόλαο

110

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου o Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων…

λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Καβασίλων για την εορτή του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα.

Ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Του κόσμου υπέρτερος καίτοι εν κόσμω τελών εδείχθης, Νικόλαε, δι᾽ εγκρατείας πολλής και γνώμης στερ­ρότητι».

Αν επιχειρήσει κανείς να μελετή­σει τη ζωή των αγίων της Εκκλη­σίας μας και να δεί ποιοί ήταν οι άνθρωποι, οι οποίοι κατόρθωσαν να αφήσουν με τη ζωή τους ένα φωτεινό αποτύπωμα όχι μόνο στην ιστο­ρία του κόσμου αλλά και στην ιστορία της Εκκλησίας και στις ψυ­χες των ανθρώπων, τότε δεν θα συνα­ντήσει μόνο τους μάρτυρες, δεν θα συναντήσει μόνο τους οσί­ους και τους ασκητές, οι οποίοι αρνού­μενοι τον κόσμο αλλά και την ίδια τη ζωή τους κα­τορ­θωσαν να επι­τύχουν την αγιό­τη­τα και να εγγρά­ψουν το όνομά τους στο βιβλίο της βασιλείας των ου­ρα­νων. Ούτε όμως θα συναντήσει μόνο ιεράρχες και ποιμένες της Εκκλησίας, οι οποί­οι με το κήρυγ­μα και τη διδασκαλία τους έλαβαν τον μισθό των φρο­­νίμων και πι­στων οικονό­μων της βασιλείας του Θεού.

Θα συνα­ν­τήσει μαζί με τους μαρ­τυ­ρες, τους οσίους και τους ιεράρ­χες πολλούς ανθρώ­πους, κάθε ηλικίας, μορφώσεως και κοινωνι­κης τάξεως που έζησαν μέσα στον κόσμο, που σπούδασαν, που εργά­σθη­καν, που ασχολήθηκαν με τα προ­­βλήματα της εποχής τους και των συνανθρώπων τους και όμως επέ­τυχαν να υψωθούν από τη γη και να κατακτήσουν τον ουρανό. Και ανάμεσά τους ει­ναι και ο εορ­τα­ζόμενος σήμερα άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας.

Δια­κρίθηκε για τις γνώσεις και τη σοφία του, ώστε να θαυμάζεται και να τι­μάται από τους συγχρόνους του. Διακρίθηκε όμως και για το ενδιαφέρον και την ευαισθησία του για τα προβλήματα που απα­σχολούσαν την κοινωνία και τους ανθρώπους της εποχής του, για τη φτώχεια και την αδικία.

Τι ήταν όμως αυτό που τον ανέ­δειξε άγιο, ώστε να τον τιμά ση­με­ρα η Εκκλησία μας και ιδιαι­τέρως η πε­ριοχή μας;

Μας το απο­καλύπτει ο ιερός υμνο­γράφος λέγοντας: «Του κο­σμου υπέρτερος καίτοι εν κόσμω τελών εδεί­χθης, Νικόλαε, δι᾽ εγκρα­τείας πολ­λης και γνώμης στερ­ρότητι».

Αναδείχθηκες, δηλαδή, ανώτερος του κο­σμου, αν και ζούσες μέσα στον κο­σμο, Νικόλαε, με την πολλή σου εγκράτεια και τη στα­θερότητα του φρονήματός σου.

Εγκράτεια και σταθερότητα γνω­μης και πεποιθήσεων, αυτά είναι τα δύο όπλα με τα οποία κατόρ­θω­σε ο εορταζόμενος άγιος Νικό­λαος ο Κα­βάσιλας να αναδειχθεί ανώ­τε­ρος του κόσμου και της νοο­τροπίας του, ανώτερος της κακίας και της αμαρτίας που κυριαρχούν στον κο­σμο.

Και αυτά τα δύο όπλα συστήνει και σε μας που ζούμε στον κόσμο, όπως εκείνος, και θε­λουμε να επι­τύχουμε τον ίδιο στο­χο, τη βα­σι­λεία των ουρανών.

Κάποιοι ίσως όμως πούν ότι οι συνθήκες στον κο­σμο έχουν αλλά­ξει στις ημέρες μας και η αγιότητα είναι ένα ανεπί­τευ­κτος στόχος για εμάς που ζούμε στον κόσμο. Ο κο­σμος όμως είχε πάντοτε πειρα­σμούς και προβλήματα και δυ­σκο­λίες, αλλά ο Χριστός δεν ήρθε για να ευαγγελισθεί τη σωτηρία μόνο σε εκείνους που θα εγκα­τε­λειπαν τον κόσμο για χάρη του.

Και αυτό είναι απολύτως βέβαιο, διότι το τονίζει και ο ίδιος ο Χρι­στος στην αρ­χιερατική του προ­σευχή, όταν πριν από το Πάθος του απευθύνεται στον Πατέρα του και τον παρακαλεί για τους μαθη­τες του: «ουκ ερωτώ σε ίνα άρης αυ­­τους εκ του κόσμου, αλλ᾽ ίνα τηρή­σης αυτούς εκ του πονηρού».

Δεν σου ζητώ, λέγει ο Χριστός στον Πατέρα του, να βγάλεις τους μαθητές μου από τον κόσμο, αλλά να τους διατηρήσεις ασφαλείς από το κακό και την αμαρ­τία.

Η θέση μας, λοιπόν, μέσα στον κο­­σμο είναι ταυτισμένη με αυτή των μαθητών του Κυρίου, και η προ­­σευχή του ισχύει και για μας. Αυτό που μας χρειάζεται είναι η εγκράτεια και η σταθε­ρο­τη­τα στην πίστη και στις αρχές της εν Χριστώ ζωής, την οποία μας δι­δα­ξε και ο άγιος Νικόλαος ο Κα­βα­σιλας.

Είναι η κυριαρχία επί του εαυτού μας, ώστε να μην επηρεαζόμεθα και να μην παρασυρόμεθα από όσα συμ­βαίνουν γύρω μας, να μην πα­ρα­­συρόμεθα από την αμαρτία και τους πει­­ρα­σμούς της, να μην παρα­συρόμεθα από τις απολαύσεις του κο­σμου και τη ματαιότητα των εγκοσμίων.

Ο Θεός δεν μας απαγορεύει να απολαμβάνουμε τον κόσμο, γι᾽ αυ­το άλλωστε τον κατασκεύασε. Πε­ρι­με­νει όμως από εμάς να μην προσκολ­λώμεθα στις απολαύσεις και παρεκ­κλίνουμε από τον δρόμο του. Περι­με­νει να μην τον αρνού­μεθα για χα­­ρη του κόσμου και να μην τον εγ­καταλείπουμε προς χα­ρη του πο­νηρού.

Και αν βαδίζουμε και εμείς στη ζωή μας με εγκράτεια και στα­θερό­τητα, τότε θα έχουμε και την προ­στασία και τη χάρη του Θεού. Και με τις πρεσβείες του αγίου Νικο­λάου του Καβάσιλα θα αξιωθούμε να φθάσουμε και εμείς στη βασι­λεία των ουρα­νων, για να δοξά­ζου­με και εμείς τον Θεό μαζί με τον τιμώμενο σήμερα άγιο, τον άγιο Νι­κόλαο τον Καβάσιλα.

Είθε να έχουμε την ευχή του, την προστασία του, να πρεσβεύει για μας, ούτως ώστε και εμείς να βαδίσουμε τον δρόμο αυτό με εγκράτεια, με σωφροσύνη, με ευλάβεια, με φόβο Θεού, αποφεύγοντας την αμαρτία, τα πάθη και όλα όσα μας απομακρύνουν από τον Θεό.

Οι ευχές του αγίου Νικολάου ας μας συνοδεύουν.