Προσευχή για την κατάπαυση του καύσωνα

398

Eυχή για την κατάπαυση του καύσωνα

Ευχή για την κατάπαυση του καύσωνα δημοσίευσε ο Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος.

Διαβάστε την προσευχή:

“Κύριε ο Θεός ημών, ο Παντοδύναμος και Πολυέλεος, ο πάσης ορατής τε και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο τω σω κράτει συνέχων την κτίσιν και τη ση προνοία διοικών τον κόσμον, ο πάσης αγαθότητος χορηγός, Αυτός, ο μέγας και θαυμαστός έπιδε εφ’ ημάς τους αθλίους δούλους σου ότι κατ’ αυτάς υπό του καύσωνος, ου μόνον εν ημέρα, αλλά και κατά νύκτα δεινώς κατατρυχόμεθα, υποφέρομεν και θλιβόμεθα.

Ναί, Κύριε ενώπιόν σου, ημάρτομεν, ηνομήσαμεν και ηδικήσαμεν άπαντες και οίδαμεν ότι πάσα η κτίσις συστενάζει και συνωδίνει άχρι του νυν και επικράτησις ιδιαιτέρων υψηλών θερμοκρασιών και ηυξημένος κίνδυνος θερμικής καταπονήσεως ενυπάρχει και επιβουλή δυσκρασίας αέρων πλήττουσα ανθρώπους, ζώα τε και πτηνά και πάντα τα φυόμενα επί της γης.

Διό Κύριε, ο μη βουλόμενος τον θάνατον του αμαρτωλού αλλά αναμένων αυτού την επιστροφήν και μετάνοιαν επάκουσον ημών δεομένων σου και την δικαίαν σου οργήν απόστρεψον αφ’ ημών και ρύσαι ημάς εκ πάσης καταστροφής, συμφοράς και ασθενείας εκ του παρόντος καύσωνος προσγενομένης. Παύσον τον βλαβερόν καύσωνα και απόστειλον δρόσον και αύραν και δος ευκρασίαν αέρων και αφθονίαν αγαθών.

Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σοι την δόξαν αναπέμπομεν τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.”