Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 6 Ιουλίου 2024

270

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα του Σαββάτου 6 Ιουλίου 2024

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ´ 1 – 8

1 Μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε· 2 εν ώ γάρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, και εν ώ μέτρω μετρείτε μετρηθήσεται υμίν.

3 τί δε βλέπεις το κάρφος το εν τώ οφθαλμώ του αδελφού σου, την δε εν τώ σώ οφθαλμώ δοκόν ου κατανοείς; 4 η πως ερείς τώ αδελφώ σου, Άφες εκβάλω το κάρφος από του οφθαλμού σου, και ιδού η δοκός εν τώ οφθαλμώ σού;

5 υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σού, και τότε διαβλέψεις εκβαλείν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. 6 Μη δώτε το άγιον τοις κυσίν, μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν των χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς εν τοις ποσίν αυτών και στραφέντες ῥήξωσιν υμάς.

7 Αιτείτε, και δοθήσεται υμίν· ζητείτε, και ευρήσετε· κρούετε, και ανοιγήσεται υμίν. 8 πάς γάρ ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και τώ κρούοντι ανοιγήσεται.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ´ 1 – 8

1 Μη κατακρίνετε ασυμπαθώς τον πλησίον σας, διά να μη κατακριθήτε υπό του Θεού. 2 Διότι με την αυτήν ασυμπαθή και αυστηράν κρίσιν, με την οποίαν κατακρίνετε, θα κατακριθήτε, και με το αυτό μέτρον, με το οποίον εξετάζετε και καταδικάζετε τας πράξεις του πλησίον, θα μετρηθή και διά σας υπό του Θεού η πολιτεία και συμπεριφορά σας.

3 Διατί δε βλέπεις το σαριδάκι, που είναι εις το μάτι του αδελφού σου, το δοκάρι δέ, που είναι εις το μάτι σου, δεν το αισθάνεσαι και δεν το καταλαβαίνεις; Διατί το μικρό σφάλμα του αδελφού σου το βλέπεις, μένεις δε αναίσθητος εμπρός εις το ιδικόν σου βαρύτατον σφάλμα;

4 Η πως θα είπης εις τον αδελφόν σου, άφησε να βγάλω το σαριδάκι από το μάτι σου· επίτρεψόν μου να διορθώσω το μικρόν σφάλμα σου; Και ιδού εις το μάτι σου το δοκάρι.Ιδού σύ κατέχεσαι από βαρύτατον ελάττωμα.

5 Υποκριτά, που προσποιείσαι, ότι από ζήλον υπέρ της αρετής και από αγάπην θέλεις να διορθώσης τους άλλους, αν πράγματι ο ζήλος σε κινή, βγάλε πρώτον το δοκάρι από το μάτι σου και τότε θα ίδης καθαρά διά να βγάλης και το σαριδάκι από το μάτι του αδελφού σου.

6 Η συμπάθεια όμως και η αποφυγή της κατακρίσεως των ελαττωμάτων και κακιών του πλησίον δεν πρέπει να φθάνη μέχρις αδιακρισίας.Υπάρχει και περίπτωσις, που πρέπει με προσοχήν πολλήν να εξετάζετε τον χαρακτήρα του πλησίον. Προσέχετε να μη δώσετε το άγιον μυστήριον της πίστεως εις ανθρώπους, που ως άλλοι κύνες ζούν βίον ασεβή και αναίσχυντον ουτε να παραθέτετε τους πολυτίμους μαργαρίτας της χριστιανικής αληθείας εμπρός εις ανθρώπους, οι οποίοι ως άλλοι χοίροι ζούν εις τον βόρβορον των παθών. Υπάρχει μέγας κίνδυνος μήπως καταπατήσουν αυτούς με τα πόδια των και στραφούν να σας κατασπαράξουν η οπωσδήποτε να σας βλάψουν.

7 Όσον δε αφορά εις τας ιδικάς σας ελλείψεις και ελαττώματα, να ζητήτε από τον Θεόν και θα δοθή εις σας αυτό, που ζητείτε, αρκεί να μη είναι άτοπον η επιβλαβές εις σάς. Γυρεύετε να εύρετε το ζητούμενον και θα το εύρετε, εφ’ όσον σας είναι ωφέλιμον. 8 Διότι καθένας που ζητεί παρά του Θεού, λαμβάνει.Και καθένας που γυρεύει, ευρίσκει.Και εις καθένα που κτυπά την θύραν της θείας προστασίας, θα ανοιχθή αύτη.