Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 23 Μαΐου 2024

925

Το Ευαγγελικό ανάγνωσμα της Πέμπτης 23 Μαΐου 2024

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ϛ´ 40 – 44 – 40 τούτο δε εστι το θέλημα του πέμψαντός με, ίνα πάς ο θεωρών τον υιόν και πιστεύων εις αυτόν έχη ζωήν αιώνιον, και αναστήσω αυτόν εγώ τη εσχάτη ημέρα.

41 Εγόγγυζον ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι είπεν, εγώ ειμι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού,

42 και έλεγον· Ουχ ούτός εστιν Ιησούς ο υιός Ιωσήφ, ού ημείς οίδαμεν τον πατέρα και την μητέρα; πως ούν λέγει ούτος ότι εκ του ουρανού καταβέβηκα;

43 απεκρίθη ούν ο Ιησούς και είπεν αυτοίς· Μη γογγύζετε μετ’ αλλήλων.

44 ουδείς δύναται ελθείν πρός με, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύση αυτόν, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ϛ´ 40 – 44

40 Ναί, θα τους αναστήσω. Διότι τούτο είναι το θέλημα εκείνου, που με απέστειλεν εις τον κόσμον, καθένας, που έχει τα μάτια της ψυχής καθαρά και βλέπει με αυτά τον Υιόν και πιστεύει εις αυτόν, να έχη ήδη από τον παρόντα βίον ζωήν αιώνιον. Και ωρισμένως εγώ θα αναστήσω αυτόν ένδοξον κατά την εσχάτην της Κρίσεως ημέραν.

41 Εγόγγυζον λοιπόν εναντίον του και με πολλήν δυσμένειαν τον επέκριναν οι Ιουδαίοι, διότι είπεν, ότι εγώ είμαι ο άρτος, που κατέβηκα από τον ουρανόν και συνεπώς δεν εγεννήθην, όπως γεννώνται όλοι οι άλλοι άνθρωποι.

42 Και έλεγαν· Δεν είναι αυτός ο Ιησούς, ο υιός του Ιωσή. Δεν είναι αυτός, του οποίου ημείς γνωρίζομεν τον πατέρα και την μητέρα; Πως λοιπόν λέγει αυτός, που τον ξεύρομεν τόσον καλά, ότι έχω καταβή από τον ουρανόν;

43 Κατόπιν λοιπόν του γογγυσμού και των επικρίσεων αυτών απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν εις αυτούς· Μη αγανακτήτε και μη με επικρίνετε μεταξύ σας.

44 Ο γογγυσμός σας αυτός προέρχεται από την απιστίαν σας. Και απιστείτε, διότι ο Πατήρ μου σας εύρεν αναξίους να σας τραβήξη προς εμέ. Κανείς δεν ημπορεί να έλθη προς εμέ με πίστιν εις την θείαν προέλευσιν και αποστολήν μου, εάν ο Πατήρ, που με έστειλεν εις τον κόσμον, δεν μεταβάλει το εσωτερικόν του και δεν τον ελκύση διά της θείας του δυνάμεως. Και εγώ, όταν ούτος ελκυσθή προς εμέ, θα φέρω εις πέρας το έργον της σωτηρίας του και θα τον αναστήσω κατά την εσχάτην ημέραν της Κρίσεως.