Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 27 Μαΐου 2024

889

Το Ευαγγελικό ανάγνωσμα της Δευτέρας 27 Μαΐου 2024

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ϛ´ 56 – 69

56 ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει, καγώ εν αυτώ. 57 καθώς απέστειλέ με ο ζών πατήρ καγώ ζώ διά τον πατέρα, και ο τρώγων με κακείνος ζήσεται δι’ εμέ.

58 ούτός εστιν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβάς, ου καθώς έφαγον οι πατέρες υμών και απέθανον· ο τρώγων μου τούτον τον άρτον ζήσεται εις τον αιώνα. 59 Ταύτα είπεν εν συναγωγή διδάσκων εν Καπερναούμ. 60 Πολλοί ούν ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπον· Σκληρός εστιν ο λόγος· τίς δύναται αυτού ακούειν;

61 ειδώς δε ο Ιησούς εν εαυτώ ότι γογγύζουσι περί τούτου οι μαθηταί αυτού, είπεν αυτοίς· Τούτο υμάς σκανδαλίζει;

62 εάν ούν θεωρήτε τον υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου ην το πρότερον; 63 το Πνεύμά εστιν το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν· τα ῥήματα ά εγώ λαλώ υμίν, πνεύμά εστι και ζωή εστιν.

64 αλλ’ εισίν εξ υμών τινες οί ου πιστεύουσιν. ήδει γάρ εξ αρχής ο Ιησούς τίνες εισίν οι μη πιστεύοντες και τίς εστιν ο παραδώσων αυτόν. 65 και έλεγε· Διά τούτο είρηκα υμίν ότι ουδείς δύναται ελθείν πρός με, εάν μη η δεδομένον αυτώ εκ του πατρός μου.

66 Εκ τούτου πολλοί απήλθον εκ των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτι μετ’ αυτού περιεπάτουν. 67 είπεν ούν ο Ιησούς τοις δώδεκα· Μη και υμείς θέλετε υπάγειν;

68 απεκρίθη ούν αυτώ Σίμων Πέτρος· Κύριε, προς τίνα απελευσόμεθα; ῥήματα ζωής αιωνίου έχεις· 69 και ημείς πεπιστεύκαμεν και εγνώκαμεν ότι σύ εί ο Χριστός ο υιός του Θεού του ζώντος.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ϛ´ 56 – 69

56 ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει, καγώ εν αυτώ. 57 καθώς απέστειλέ με ο ζών πατήρ καγώ ζώ διά τον πατέρα, και ο τρώγων με κακείνος ζήσεται δι’ εμέ.

58 ούτός εστιν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβάς, ου καθώς έφαγον οι πατέρες υμών και απέθανον· ο τρώγων μου τούτον τον άρτον ζήσεται εις τον αιώνα. 59 Ταύτα είπεν εν συναγωγή διδάσκων εν Καπερναούμ.

60 Πολλοί ούν ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπον· Σκληρός εστιν ο λόγος· τίς δύναται αυτού ακούειν; 61 ειδώς δε ο Ιησούς εν εαυτώ ότι γογγύζουσι περί τούτου οι μαθηταί αυτού, είπεν αυτοίς· Τούτο υμάς σκανδαλίζει;

62 εάν ούν θεωρήτε τον υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου ην το πρότερον; 63 το Πνεύμά εστιν το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν· τα ῥήματα ά εγώ λαλώ υμίν, πνεύμά εστι και ζωή εστιν.

64 αλλ’ εισίν εξ υμών τινες οί ου πιστεύουσιν. ήδει γάρ εξ αρχής ο Ιησούς τίνες εισίν οι μη πιστεύοντες και τίς εστιν ο παραδώσων αυτόν. 65 και έλεγε· Διά τούτο είρηκα υμίν ότι ουδείς δύναται ελθείν πρός με, εάν μη η δεδομένον αυτώ εκ του πατρός μου.

66 Εκ τούτου πολλοί απήλθον εκ των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτι μετ’ αυτού περιεπάτουν. 67 είπεν ούν ο Ιησούς τοις δώδεκα· Μη και υμείς θέλετε υπάγειν;

68 απεκρίθη ούν αυτώ Σίμων Πέτρος· Κύριε, προς τίνα απελευσόμεθα; ῥήματα ζωής αιωνίου έχεις· 69 και ημείς πεπιστεύκαμεν και εγνώκαμεν ότι σύ εί ο Χριστός ο υιός του Θεού του ζώντος.