Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 1 Ιουλίου 2024

312

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Δευτέρας 1 Ιουλίου 2024

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 1 – 1

1 Και προσκαλεσάμενος τους δώδεκα μαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 5 – 8

5 Τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοίς λέγων· Εις οδόν εθνών μη απέλθητε, και εις πόλιν Σαμαριτών μη εισέλθητε·

6 πορεύεσθε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ.

7 πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι Ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών.

8 ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε· δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 1 – 1

1 Και αφού επροσκάλεσε τους δώδεκα μαθητάς του, έδωκεν εις αυτούς εξουσίαν και δύναμιν επί των ακαθάρτων πνευμάτων, ώστε να τα βγάζουν από τους ανθρώπους και να θεραπεύουν κάθε είδος ασθενείας και κακοδιαθεσίας.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 5 – 8

5 Τους δώδεκα αυτούς απέστειλεν ο Ιησούς και τους έδωκε παραγγελίας λέγων· Εις δρόμον, που θα σας οδηγήση εις χώραν κατοικουμένην από ειδωλολάτρας, να μη μεταβήτε, και εις πόλιν, που ανήκει εις Σαμαρείτας, να μη έμβητε.

6 Πηγαίνετε δε καλύτερα εις τα χαμένα πρόβατα, που κατάγονται από το γένος του Ισραήλ.

7 Εκεί δέ, που πηγαίνετε, κηρύττετε λέγοντες, ότι επλησίασεν η επί της γης έλευσις και εγκαθίδρυσις της βασιλείας των ουρανών.Μετ’ ολίγον ιδρύεται η Εκκλησία, εις την οποίαν διά του κηρύγματος του ευαγγελίου και της χάριτος των μυστηρίων θα μεταδίδεται εις τους πιστούς η θεία ζωή της επουρανίου βασιλείας.

8 Προς επιβεβαίωσιν δε του κηρύγματός σας, σας δίδω εξουσίαν και δύναμιν να θεραπεύετε ασθενείς, να καθαρίζετε λεπρούς, να ανασταίνετε νεκρούς, να εκβάλλετε δαιμόνια.Δωρεάν ελάβατε την χάριν αυτήν της θαυματουργίας, δωρεάν και χωρίς να λαμβάνετε χρήματα δώσατέ την και σείς.